News  |   Help      
     
     
 
Welcome
guest
Advice Section : Učestala Pitanja
Ulogirajte se u svoje korisničke stranice i kliknite na link "račun". Otvorit će vam se nova stranica na kojoj imate opciju "Lozinka: izmjeni", kliknete na izmjeni i otvara se nova stranica sa 3 polja. U naj gornje polje upišete sadašnji password, u srednje polje upišete novi password, i onda ga u naj donjem polju još jednom upišete (novi password). Kliknite na "spremi" i vaša nova lozinka biti će zapamćena.
Ulogirajte se u svoje korisničke stranice i kliknite na link "profil". U rubrici "osobni podaci" postoji gumb "uredi". Kliknite na njega i otvorit će se stranica sa svim vašim osobnim podacima, kao i polje sa e-mailom u kojeg upišete novu e-mail adresu i na dnu stranice kliknite na "spremi".
Na početnoj stranici našega servisa vidjet ćete opciju "registracija". Kliknite i slijedite sistem. Odgovorite na sva pitanja, ubacite svoje slike i to je to! To je najveći dio posla za koji je potrebno odvojiti desetak minuta.
Tko god se besplatno registrira, ima pravo na 3 dana besplatnog članstva, drugim riječima, ima sve prednosti i benificije. Nakon 3 dana, i dalje imate pristup servisu, samo što će vam biti uskraćene neke prednosti kao što su chat, blog, Instant Messenger (IM). Da bi ponovno imali sve prednosti članstva, bit ćete obaviješteni na svoj email, kako ga možete kupiti, ili BESPLATNO produžiti.
Poželjno je da se izjasnite na sva postavljena pitanja. Zašto? Zbog toga što vam tek tada možemo pomoći da nađete osobu koju tražite, također i ona vas. Budite što otvoreniji i iskreniji kod kreiranja svog profila. Nakon višegodišnjeg rada s ljudima, znate što sam naučio? Oni koji su iskreni i pošteni, uvijek na kraju dobro prođu!
Jednostavno dajte općenite informacije kao što su: koji vam je hobi, što volite, ne volite, koju vrstu muzike slušate, što jedete, ne jedete itd?. Uglavnom smo sva ova pitanja obuhvatili na način da već imate gotova pitanja na koja trebate dati odgovor. Sva ova pitanja koja imate kod registracije su samo iz jednog razloga, a to je da vam pomogne opisati se u potpunosti, da nešto ne zaboravite.
Nigdje nemojte ostavljati podatke koji su suviše osobni. Nemojte ostavljati svoj broj telefona, mobitela, kućnu adresu, gdje radite, koliko zarađujete itd... Kada se s nekim donekle upoznate, tada sami odlučite dali ćete mu dati broj telefona i sl.
Možete nas kontaktirati bilo kada 0-24h. Na vaš email odgovorit ćemo unutar 2 dana. Vikendom nema nikoga u uredu, pa ćemo vam odgovoriti što je prije moguće. Ako želite razgovarati s nama uživo, preko telefona, otiđite na obrazac "kontakt". Tamo imate sve potrebne informacije.
Ako želite izmijeniti neki podatak, ubaciti novu sliku ili slično, morate se ulogirati u svoju korisničku stranicu i onda promijeniti ono što želite. Kada izmijenite, obavezno stisnite "spremi" na dnu stranice.
Naravno! Normalno je da netko koji vam se želi javiti, prije vidi kako izgledate. Staviti sliku uz profil znači povečati šanse da pronađete željenu osobu čak za 75%! Profili članova koji nemaju sliku uz profil, skoro nitko niti ne gleda. Čim netko nema svoje slike u profilu, logički se da zaključiti da nešto skriva - svoje stvarne godine, svoj izgled ili tko zna što? Da bi ubacili svoju sliku uz profil, ulogirajte se, kliknite na album i ubacite do 7 slika. AKO NE STAVITE SLIKU UZ SVOJ PROFIL, VRLO VJEROVATNO NIKADA NITKO NEĆE POGLEDATI VAŠ PROFIL.
Veoma je va?no da ubacite kvalitetne slike uz svoj profil jer vam prava slika pove?ava izglede da prije prona?ete ?eljenu osobu. Mo?ete ubaciti 3 slike, i po jedan audio i video zapis. Dobro je da kombinirate slike na kojima se vidi samo va?e lice i dio tijela do polovine struka, a na drugima da se vidi cijela va?a figura. Izbjegavajte slike sa osobnih dokumenata, jer smo na njima obi?no prepla?eni, ukru?eni, osje?amo se nelagodno dok nas slikaju za neki dokument itd? Najbolje su one slike kada ste opu?teni, dobro se osje?ate, u dobrom ste dru?tvu? i tada vas netko slika. Prika?ite sebe u onakvom svijetlu kakvi stvarno i jeste. Maksimalna veli?ina slike je 500 kb, i mora biti u formatu .jpg ili .gif, ali je najbolje u .jpg formatu.
Mo?ete, ali samo onda ako su ti drugi ljudi jako ru?ni i vi se sa svojom ljepotom jako isti?ete od njih, tako da je to jako o?ito :-)! Malo se ?alim? Va?a slika treba biti ona gdje ste vi sami. Ljude na ovim stranicama ne interesiraju va?i prijatelji, va?a ma?ka, pas, auto itd?. Oni ?ele vidjeti kako vi izgledate. Kasnije kada se upoznate mo?ete izmjenjivati ostale slike gdje su i va?i prijatelji i neke druge situacije.
?im vam netko ne ?eli dati svoju sliku zna?i da vam la?e, ne?to skriva ? svoje stvarne godine ili svoj izgled i tko zna ?to jo?? Takvu osobu jednostavno ignorirajte, odbacite bilo kakav daljnji kontakt. Ima mnogo drugih osoba koje vas ?ele upoznati. Nemojte gubiti vrijeme s nekim takvim bezveznjakom?
Naravno. Kada god po?elite mo?ete izbrisati svoj profil. Dovoljno je da se ulogirate i kliknete na opciju obri?i profil. Jednom kada ga obri?ete, NE MO?ETE ga ponovno vratiti. Jednostavno, vi?e ga nema!
Postoje dva na?ina tra?enja.
Prvi je "brzi", koji ima samo nekoliko kriterija po kojima tra?i ?eljenu osobu (a to su: tra?im ? mu?ko ili ?ensko, za vezu, prijateljstvo, brak? iz te i te zemlje, iz tog grada, od__do__ godina) i to je to. U ovom na?inu pretrage postoje jo? dvije pod opcije a to su tra?enje osobe po nick imenu, i direktna pretraga sa opcijama: izlistaj mi osobe koje danas imaju ro?endan, ?lanove koji su sada online, one kojima se nalazim na listi prijatelja i izlistaj mi one koji su novi ?lanovi.

Napredna pretraga sadr?i fokusirano tra?enje, po barem dvadeset razli?itih kriterija, i izlistava vam ba? one rezultate, one osobe koje stvarno i tra?ite. Iz tog razloga je bitno da i vi svoj profil zavr?ite do kraja, zbog toga ?to ?e vas va?a ?eljena osoba lak?e prona?i.
Kada ste kreirali svoj profil, sam sistem vam poma?e da prona?ete osobu kakvu ?elite. Vrlo je va?no da ispunite upitnik koji vam se otvara kada kliknete na "Perfect match " (savr?eni spoj). Tada ?e vam sistem izlistati sve profile koji odgovaraju va?em tra?enju. Va?i kriteriji biti ?e spremljeni u va?em profilu, tako da uvijek mo?ete ponoviti pretragu s vremena na vrijeme.
Ova aplikacija slu?i za to da mo?ete br?e komunicirati sa drugim ?lanovima na?eg servisa koji su upravo sada online. Kada po?aljete poruku ?eljenoj osobi, on ?e je primiti odmah i odmah vam mo?e odgovoriti nazad. Ako ta ?eljena osoba ne primi poruku od vas iz razno raznih razloga, tada ?e ta poruka koju ste mu poslali biti izru?ena u njegov po?tanski sandu?i? na njegovoj korisni?koj stranici.
Jednostavno se ulogirajte na svoju stranicu i u izborniku kliknite na chat. Pristup chatu imaju samo registrirani korisnici. Sobu u kojoj ?elite biti mo?ete odabrati sa desne strane kada ste ve? u?li na chat.
Ako vas ne interesira osoba koja vam se javila, bilo bi po?teno od vas da joj to i ka?ete ? da vas ne interesira, ili da ste do sada ve? upoznali nekoga pa vas trenutno nitko drugi ne interesira itd.. U svakom slu?aju, bilo bi lijepo od vas da po?aljete barem jednu kratku poruku, ili re?enicu osobi koja vas ne zanima.
Kada odgovarate nekome na njegov profil, dobro je napisati gdje ste ga prona?li, i za?to mislite da bi vi i on(a) mogli imati ne?to. Ako se toj osobi svidi ono ?to ste joj napisali, ona ?e vam odgovoriti i javiti vam se. Prvo pismo je najva?nije. Budite pa?ljivi ?to ?ete napisati, da bude originalno, iskreno i simpati?no.
Da, naravno! U protekle 4 godine, pomogli smo stotinama "obi?nih ljudi" kao ?to ste vi, da budu sretni, zadovoljni u vezi, prijateljstvu ili braku. U proteklih 4 godine postojali smo i radili na adresi 911datings.com a od nedugo smo se preselili na novu adresu mysingledating.com.
Na? savjet je da se prvi puta s nekim na?ete u javnom prostoru, kafi?u, restoranu itd? iz tog razloga ?to je na svim tim mjestima puno ljudi, tako da ?e vam biti puno lak?e i sigurnije. Mo?ete za prvi puta povesti jo? nekoga sa sobom, za svaki slu?aj, prijatelja ili prijateljicu, da vam je ugodnije i da se lak?e opustite. Ako idete sami na prvi sastanak, obavezno ka?ite prijateljima kamo idete i s kime se idete upoznati, ili jednostavno povedite i njih :-)!
Kada vam netko od ?lanova po?alje poruku, ta poruka ide u va? po?tanski sandu?i? koji se nalazi na stranicama va?eg profila. Ako mu ?elite odgovoriti, mo?ete to odmah u?initi sa te iste stranice na kojoj ?itate poruku koju ste primili.
Sva komunikacija me?u ?lanovima ostaje unutar stranica, drugim rije?ima, NITKO ne mo?e vidjeti va?e osobne podatke kao ?to je email adresa, telefonski broj, adresa itd? Osobne podatke ?e netko dobiti JEDINO onda i SAMO ONDA kada vi to odlu?ite i osobno ih date osobi koja vam se svi?a. Va?a privatnost je 100% za?ti?ena.
Ako postoji neko pitanje na koje niste dobili odgovor, kliknite u izborniku na "kontakt" upišite svoje pitanje i odgovorit ćemo vam na njega u čim kraćem roku.
Back
 
 
Copyright © MySingleDating.com All rights reserved.

Index   |   SPECIAL partners!   |  Naši partneri   |  Member Login   |   Join Now   |   Contact   |   Help |  Verified Profiles   |   Success Stories   |   General conditions   |   Privacy policy   |   Site Map   |  QuizzesTell a Friends!

Copyright ©2006 My Single Dating.com - FREE online Dating Service All rights reserved.